بایگانی برچسب: روش های جدید برای انتخاب کلمات کلیدی

نحوه انتخاب کلمات کلیدی

انتخاب کلمات کلیدی

در سئو کردن محتواها کارهای زیادی صورت میگیرد، اما اولین مرحله در سئو کردن محتواها یافتن کلمات کلیدی سایت است. نحوه انتخاب کلمات کلیدی بدین صورت است که باید مشخص کنید در این محتوا چه کلیدواژه هایی وجود دارد و در ادامه کلیدواژه مرکزی یا همان عبارت کلیدی را پیدا کنید و طبق اولویت بندی […]